IT-NÕUSTAMINE - teenused, mis toovad selguse majja. | OIXIO

Pole häbiasi, kui kõike ise ei oska ega jõua. Arukas inimene küsib siis abi.
Selleks kasutame lihtsat ja süsteemset lähenemisviisi, kuidas IT-alast nõu anda. Nõustamine ei ole sealjuures mingi pakett-teenus. Vastupidi, me oleme Sulle toeks täpselt seal, kus vaja ja seisame alati Sinu kui kliendi huvide eest!
Suudame olla toeks igas ettevõtte IT-ga seotud küsimuses. Oleme praktikud - meie audititest ja analüüsidest saavad nõuanded, nõuannetest tegevusplaanid ja tegevusplaanidest ärikasus mõõdetavad tulemused. Miks on vaja IT-nõustamist ettevõttest väljastpoolt, loe siit >?

• Kas äri kasv jääb IT-võimekuse taha kinni?
• Kas andmete leke või kadu võib olla ettevõtte jaoks fataalne? Kas tähekombinatsioon GDPR hirmutab?
• Kas ettevõtte IT-investeeringud on ikka läbimõeldud ega loobita raha niisama tuulde?
• Oh millist äritarkvara küll valida, et kõik müügivõimalused oleksid talletatud ja laoseis alati õige?
Need küsimused on tuttavad igale IT eest vastutavale inimesel (või vähemalt peaksid olema). 

Selleks, et mingitki plaani teha, peab aga ettevõte leidma vastuse veel viiele küsimusele:
1. Kus me oleme?
2. Kuhu me tahame minna?
3. Kuidas me sinna läheme?
4. Kuidas protsesse käimas hoida?
5. Kuidas sellest kõigest ettevõttele tulu tõuseb?

Neile küsimustele aitamegi meie vastused leida. Hakkame siis minema!

Kui soovid IT-nõustmisteenuste kohta rohkem infot, siis täida lehe lõpus olev vorm ja saada meile päring.

 

1. KUS ME OLEME?

 • Tuvastame, milline on ettevõtte tänane IT olukord? Mis on hästi ja mis on halvasti?
 • 1. etapi eesmärk: saada sisend IT-arendustegevuste planeerimiseks.
   

► Esmane hinnang hetkeseisundile

 • Millised on tänased äriarendusvajadused?
 • Millised on IT-taristut vaevavad probleemid?
 • Millega ei olda rahul?

Tulem ja tegevused:

 • Vajaduste ja probleemide kaardistus.
Väärtus ettevõttele:
 
# ärivajaduste kaardistus
# probleemide kaardistus

 

► IT-AUDIT

Tulem ja tegevused Väärtus ettevõttele:

 

► Protsesside audit - äriprotsesside IT-kaetus ja andmevood

 • Millised on meie peamised äriprotsessid?
 • Mil viisil IT toetab äriprotsesse?
 • Põhiliste äriprotsesside kaardistus.
 • Andmevoogude kaardistus.
 • Auditi ülevaade ja ettepanekud.
# äriprotsesside ja IT omavaheline seos
# töötajate produktiivsuse kasv
# ärikasv ja konkurentseelised

 

► Riist- ja tarkvara audit - IT-taristu, ärirakendused ja infosüsteemid

 • Milline on olemasolev IT-arhitektuur?
 • Milline on ettevõtte võrgutopoloogia?
 • Millised seadmed on ettevõtte IT-taristus?
 • Millised on kasutusel olevad ärirakendused ja infosüsteemid?
 • Kuidas IT-rakendused toetavad äritegevust?
 • IT-põhivara, inventarilist.
 • Arhitektuuri- ja võrgutopoloogia skeem.
 • Seadmete käideldavuse riskianalüüs.
 • IT-dokumentatsioon.
 • Ärirakenduste ja infosüsteemide kaardistus.
 • Auditi ülevaade ja ettepanekud.

# taristu tervikülevaade ja kontroll
# riistvara elutsükli juhtimine
# tarkvara funktsionaalsus vs vajadus

 

 

► Küberturbe audit - küberturvalisus ja vastavus GDPR-ile, loe lähemalt siit >

 • Milline on IT-taristu küberturbe hetkeolukord?
 • Millised on kasutusel olevad andmekogud, infovarad ja infosüsteemid?
 • IT-küberturbe analüüs.
 • IT-riskianalüüs.
 • Küberturbe läbistustestide teostamine.
 • Auditi ülevaade ja ettepanekud.
# andmelekete tõkestamine
# andmekadude vältimine
# vastavus GDPR'i ja turbestandartitele

 

2. KUHU ME TAHAME MINNA?

 • Vaatame otsa arendusvajadustele IT-taristu ja äriarenduse seisukohalt.
 • 2. etapi eesmärk: püstitada eesmärgid, kuidas IT-d paremini rakendades saab tõsta ettevõtte tootlikkust ja konkurentsivõimet.
   

► IT-strateegia ja arengukava

 • Võttes sisendiks IT-infra esmase seisundi ja hinnangu tulemused, kuulates äriarendusvajadusi ja probleeme, koostame IT-arendusplaani.

Tulem ja tegevused

 • Lühiajalised ja pikemaajalised strateegilised prioriteedid.
 • Arengukava.
 • Protseduuride ja reeglistikkude vajadused.
Väärtus ettevõttele:
  
# eesmärkide selgus
# kindel fookus
# kindlustunne arenguks

 

3. KUIDAS ME SINNA LÄHEME

 • Lepime kokku, kuidas me kõike seda ellu hakkame viima.
 • 3. etapi eesmärk: koostada üksikasjalik plaan koos tasuvusanalüüsiga kokkulepitud eesmärkide elluviimiseks.
   

► Koostööpartnerid ja tehnoloogiad

 • Leiame õiged koostööpartnerid ja koordineerime nende tööd.
 • Selgitame välja maksimaalselt ärikasu toovad tehnoloogiad.

Tulem ja tegevused

 • Õiged koostööpartnerid.
 • Kaasaegsed tehnoloogiad.
Väärtus ettevõttele:
 
# välise kompetentsi kaasamine
# äriprotsessidele vastavad tehnoloogiad

 

► Eelarvestamine ja tasuvusanalüüs

 • Paneme tegevusplaanile külge rahanumbrid.
 • Teeme tasuvusanalüüsid (TCO ja ROI).

Tulem ja tegevused

 • IT-eelarve.
 • Arengukava eelarve.
 • Tasuvusanalüüsid (TCO ja ROI).
Väärtus ettevõttele:
 
# ülevaade kuludest
# investeeringute parem juhtimine

 

► Projektiplaanid, prioritiseerimine

 • Töötame välja projekti- ja taktikalised tööplaanid.
 • Määrame kindlaks tööde järjekorra, tähtajad ja vastutajad.

Tulem ja tegevused

 • Konkreetsed projektiplaanid.
Väärtus ettevõttele:
 

# tegevuste kindel järjekord
# aja ja ressursi kokkuhoid

    

   4. KUIDAS HOIDA PROTSESSI KÄIMAS?

   • Juhime projekte ja koostööpartnerite tegevust, haldame IT-taristut ja koolitame inimesi.
   • 4. etapi eesmärk: viia kõik planeeritu õigeaegselt ja korrektselt ellu.
     

   ► IT-projektijuhtimine ja haldus

   • Võtame vastutuse selle eest, et kõik planeeritud tegevused viiakse korrektselt ellu.

   Tulem ja tegevused

   • Tegevusplaani update, prioriteetide ülevaatamine.
   • Ärivaldkonnaga seotud R&D ja uute tehnoloogiate tutvustused.
   • Protsesside ja reeglistikkude väljatöötamine.
   • Koolitused.
   • IT-projektide juhtimine.
   • Koostööpartnerite koordineerimine.
   • Järjepidev ja igapäevane IT haldamine.
   Väärtus ettevõttele:
    
   # aja ja ressursi kokkuhoid
   # eesmärgipärane IT-rakendamine
   # targad töötajad ja hea uni

    

   IT-nõustamise onepager >  

   Soovid IT-nõustmisteenuste kohta rohkem infot? Täida vorm ja saada meile päring. Võtame ühendust tööpäeva jooksul.

    Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud privaatsuspoliitikaga ning annan nõusoleku kasutada minu e-posti aadressi eesmärgiga saata mulle uudismaterjale. Olen teadlik, et mul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta*