Üldised garantiitingimused

Üldine informatsioon

OIXIO AS vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid. Kõikide meie müüdavate toodete pretensiooni esitamise aeg on eratarbijale vähemalt 2 aastat ja juriidilisele isikule 1 aasta, mis on mõnede toodete puhul, tulenevalt tootja poolt antavast garantiiajast, veelgi pikem.

Garantiiaja algus

Garantiitähtaeg algab asja ostjale üleandmisest, kui lepingus või garantiikirjas ei ole ette nähtud garantiitähtaja hilisemat algust. Kui müüjal on kohustus asi ostjale saata, ei hakka garantiitähtaeg kulgema enne asja ostjale üleandmist. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja.

Toote asendamine

Garantii annab ostjale garantiiajal õiguse nõuda toote tasuta parandamist või asendamist. Garantiitähtajal asendatud tootele antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii. Toote asendamine leiab enamasti aset siis, kui toote remontimine garantiiajal osutub ebaõnnestunuks või, kui remondi teostamine ei osutu võimalikuks (eeldusel, et rike pole põhjustatud kliendi väärast ümberkäimisest seadmega). Toote asendamisel lähtume toote mudelist. Juhul kui pole võimalik asendada täpselt sama mudeliga (mudel, värv jms), on kliendil õigus taganeda ostulepingust või valida muude pakutud toodete vahel, mis on sarnaste omadustega.

Pretensiooni esitamine

Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul.

Kliendi esitatud pretensioon saab rahuldatud ainult juhul, kui toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes. Kui viga on tekkinud tootja süül kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead nii töö, kui ka varuosade maksumus. Hüvitamisele ei kuulu kahju või viga, mille on põhjustanud välistingimused (äike, voolupinge kõikumine, tolm, väljavoolanud patareid, tulekahju, uputus, loomulik kulumine jms) ega käsitsemisvead ning vead toote lahtistel tarvikutel (patareid, statiiv jms). Veel ei kuulu pretensiooni alla toote kasutamise õpetamine, häälestamine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine. Siinkohal peab märkima, et juhul, kui tegemist on tasulise tööga, siis on tarbijal õigus esitada teenustöö kohta kahe aasta jooksul pretensioon.

Esimese kuue kuu jooksul ilmnenud puuduse puhul tõendab OIXIO AS, et tema puuduse eest ei vastuta. Tõendamiskohustus tähendab ühtlasi ka seda, et OIXIO AS kannab tõendamiskulud. Seega ei võta me esimese kuue kuu jooksul ilmnenud puuduste puhul tarbijalt seadme kontrollimise käsitluse/diagnostika eest tasu isegi juhul kui puudus kontrolli käigus ei ilmne või selgub, et tegemist pole tootmisdefektiga.

Pretensiooni esitamise õigus kehtib üksnes originaal ostudokumendi esitamisel.
Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

Garantii alla ei kuulu

  • Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud juhuslikust või tahtlikust vigastamisest või seadme sisemusse sattunud võõrkehadest, ebatöökorras olevatest elektrisüsteemidest (maandusjuhtme puudumisel seadme elektroonika kahjustused, mittekorras pistikupesas juhtmepistiku sulamine, elektri- ja telefonivõrgu ülepingest ning katkestustest tekitatud kahjustused jne.), mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest, teenindusest või modifikatsioonist, mida on teostanud Müüja poolt mittevolitatud isik, seadmete väärast kasutamisest ning äikese või mõne muu loodusjõu tagajärjel tekkinud vigastused.
  • Müüja poolt volitamata isiku poolt installeeritud tarkvara poolt põhjustatud näilised riistvara rikked.
  • Liikuvate mehaaniliste osade kulumine (kummirullid, nuppude tööpinnad, kuluvahendid jms).
  • Garantiiteenuse pakkumisest keeldutakse ka juhul, kui esitatud andmed ei vasta tegelikule tootele või kui tootel on rikutud garantiikleebis või seerianumber on rikutud või puudu.
  • Garantii alla ei kuulu tarkvara- ja ühilduvusega seotud probleemid (sh kõvakettal olevad kasutaja andmed). Juhul kui tekib kahtlus, kas seadme defekt kuulub garantii alla või mitte, jääb lõplik otsustusõigus tootja esindajale. NB! OEM tarkvaraga (ostuhetkel arvutis olev tarkvara) tekkivad probleemid kuuluvad garantii alla juhul, kui seadmel on "ProSupport" garantiitase.
  • Garantii katkemise tuvastamine on Müüja pädevuses (tuginedes tootjate garantiitingimustele). Kui defekt tuvastatakse mittegarantiiliseks esitatakse kliendile arve varuosade, asendusseadme ja/või osutatud teenuste eest.

Pärast remonditöö lõpuleviimise teavitusest kliendile, hoiab OIXIO AS kliendi remondiobjekti oma valduses maksimaalselt 3 kuud, hiljem kuulub see meie poolt utiliseerimisele.

Dell seadmete garantii kohta Eestis loe siit >